Het bestuur

Op 1 januari 2005 is Dynamiek scholengroep van start gegaan. De nieuwe organisatie is ontstaan uit de stichtingen SKO ‘Overkwartier’ en SKO ‘Meander’. Dynamiek scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeentes Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. 

Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dat houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek scholengroep is.

 

Het College van Bestuur:

 

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (het bestuur) van de scholen en voert alle taken uit die behoren bij die rol. Het is de rol van werkgever ten opzichte van het personeel. Het is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Stichting als geheel en van elk van de scholen afzonderlijk. Het College van Bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en aan het bestuurskantoor. Het College van Bestuur overlegt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur heeft een groot aantal taken waaronder:

  • de zorg voor huisvesting
  • het doelmatig beheer van financiële, materiële- en personele middelen
  • het vaststellen van het strategisch beleid
  • het vaststellen van de begroting
  • externe contacten met gemeenten en andere partijen
  • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden in de schoolgebouwen

 

 

De Raad van Toezicht:


De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur zijn verantwoordelijkheden naar behoren neemt. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om (waarvoor dat in de statuten is vastgelegd) het beleid dat het College van Bestuur heeft vastgesteld al of niet goed te keuren.

 

De schooldirecteur:


De schooldirecteur geeft leiding aan de school. Hij of zij is (verregaand) gemandateerd door het College van Bestuur. Dat mandaat wordt geregeld in het directiestatuut.
De autonomie van scholen staat hoog in het vaandel van de stichting. Elke school mag een eigen beleid voeren, een eigen schoolontwikkeling kennen, eigen idealen nastreven, een eigen visie hebben en een eigen concept van denken en handelen. De achterliggende gedachte is dat naar onze mening alleen in zo’n situatie de school goed kan gedijen.
Daarnaast wordt er samenwerking nagestreefd om de volgende reden.
In samenwerking verliest niemand zijn eigenheid en autonomie. Integendeel. Het maakt mogelijk dat elke school zijn eigenheid beleeft en van die eigenheid uit bijdraagt aan het totaal.

 

Het postadres van het schoolbestuur:


Stichting Dynamiek Scholengroep
Postbus 6162
5960 AD Horst
Telefoon: 077-4678020  

 

Het bezoekadres van Dynamiek Scholengroep:

 

Expeditiestraat 3a
5961 PX Horst
Telefoon 077-4678020
Fax. 084-2256219
E-mail: info@dynamiek.nu
Internet
: www.dynamiek.nu