De zorg op basisschool De Wouter

De zorg voor de kinderen

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat.  Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind  komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

U meldt uw kind tien weken voor het begin van het schooljaar (1 augustus) aan. Zes tot tien weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

 

 

 De Wet passend onderwijs

Op 1 august 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Deze wet vervangt het systeem van  de leerling-gebonden financiering; beter bekend als de toewijzing van de rugzak.

 

De kern van passend onderwijs is:

Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

 

De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn:

·         Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.

·         Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.

·         Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

 

Op onderstaande websites vindt u uitgebreide informatie over de Wet passend onderwijs.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/

 

 

 


Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband:

                   Passend Onderwijs Noord-Limburg.

 

 

 

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten:  Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

 

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.

 

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

 

 

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

 

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

o    hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,

o    of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.

 

 

 

 

 

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin

 

Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuis omgeving. Dit gebeurt door te werken in drie clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster Blauw

De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)

 

Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door:

de BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten Zorg van het cluster, orthopedagoog/GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de REC’s 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd, zijn kunnen worden ingezet.

Elk cluster kan een beroep doen op de gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

 

Met  de inzet van de ondersteuningsteams bereiken we dat:

o    de ondersteuning snel bij de leraar en de leerling komt, met zo min mogelijk bureaucratie.

o    planmatig werken versterkt wordt volgens de werkwijze van HGPD: denken in mogelijkheden en oplossingen,

o    interventies direct uitvoerbaar zijn,

o    noodzakelijk onderzoek snel kan worden uitgevoerd,

o    de leerkracht in de groep deskundiger wordt.

 

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair bespreken van  leerlingen waarbij:

o    het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden.

o    gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO.

o    alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.

 

 

 

 

Passend onderwijs op onze school

 

Als uw kind een rugzakje had, is deze per 01-08-2014 vervallen. Natuurlijk blijven we wel verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die nodig is voor uw kind. Daarvoor doen we dan ook een beroep op de middelen van het samenwerkingsverband en gaan gebruik maken van het ondersteuningsteam van ons cluster.

 

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

o    Basisondersteuning:

§  niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht

§  Niveau 2:handelingplan met ondersteuning van de IB-er.

o    Lichte ondersteuning:  

§  niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.

§  Niveau 4:plaatsing SBO.

o    Zware ondersteuning

§  Niveau 5:plaatsing SO.

 

Basisondersteuning betekent dat wij (de Wouter)

• ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-en opvoedproblemen.

  Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.

• zorgen voor een veilig schoolklimaat.

• kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van

   gedragsproblemen.

• leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden.

• een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde

   intelligentie.

• er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap

 

 

Ontwikkelingsperspectief

 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelings-mogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school  betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

 

 

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

 

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden.

Om voor deze extra ondersteuning in aanmerking te komen, zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel. Denk hierbij  aan gespecialiseerde leraren, gedragswetenschappers, orthopedagogen, logopedist en ambulant begeleiders. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van specifieke ondersteuning gericht op het gezin.

 

 

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

 

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.

De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

 Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft  bepaald, tijdelijk van aard.

 

Opvang nieuwe leerlingen in de school

In de meeste gevallen zal een leerling 4 jaar zijn als hij/zij voor het eerst naar school gaat. Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u als ouders een uitnodiging om naar school te komen. Tijdens deze openstelling kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze school. Wij proberen u tijdens deze dag een beetje sfeer op onze school te laten proeven.

U kunt met uw vragen bij directie en team terecht. Ook wordt er informatie over de  ouderraad, medezeggenschapsraad en Tussenschoolse opvang gegeven. Mocht u besluiten uw kind aan te melden, dan kan dat op deze dag. U bent dit echter niet verplicht. In verband met de organisatie van de nieuwe groepen vinden wij het wel altijd fijn om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er gedurende het nieuwe schooljaar zullen instromen.

1.    Als uw kind vier jaar wordt, mag het de dag na deze verjaardag naar school.

Wordt uw kind in de laatste 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar dan adviseren wij om in het nieuwe schooljaar te starten op de Wouter. Uit ervaring is gebleken dat instroom in deze laatste periode soms minder prettig verloopt.

2.    Kinderen die in september vier jaar worden kunnen vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar de school bezoeken.

Om uw kind een beetje te laten wennen, mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht, een dagdeel voorafgaande aan het definitieve schoolbezoek al een kijkje komen nemen in de groep.

 Voordat uw kind bij ons op school komt nodigt de leerkracht u uit voor een intakegesprek.

 

En dan nog even dit…

 

·         uw kind moet op een school ingeschreven staan uiterlijk op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand dat uw kind vijf jaar wordt;

·         uw kind mag echter al naar school als het vier is;

·         als u uw kind inschrijft met vier jaar, moet u zich vanaf dat moment al aan de leerplicht houden. Het is dus niet zo dat ouders van vierjarige kinderen zelf kunnen bepalen wanneer hun kind wel of niet de basisschool bezoekt;

·         als uw kind ziek is, meldt hem/haar dan a.u.b. voor 08.30 uur ziek. Is uw kind niet ziek gemeld, dan maken wij ons uiteraard zorgen en nemen wij contact op met de ouders;

·         wilt u vrij van school, vraag dan de directeur om informatie. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk bekeken. De directie geeft u daarna bericht over uw verzoek. Het verlofformulier dat u hiervoor dient in te vullen is te vinden op de schoolsite of te ontvangen bij de schooldirectie.

 Doorstroombeleid onderbouw

 

Volgens landelijke richtlijnen stromen kinderen die 4 jaar worden in de periode tot 1 januari in groep 1 in. Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, stromen in de “instroomgroep” in.

 

Concreet houdt dit het volgende in:

  • Kinderen die na de zomervakantie, voor 1 januari, 4 jaar worden stromen in groep 1 in en maken het schooljaar in groep 1 af. Na afloop van dat schooljaar gaan deze kinderen, in principe, naar groep 2. Dit betekent dat deze kinderen geen volledige 2 kleuterjaren op onze school zitten. Kinderen die b.v. in november instromen, maken het jaar in groep 1 af en gaan vervolgens over naar groep 2.
  • Kinderen die na 1 januari instromen komen in “groep 0” en maken het jaar hierin af. Vervolgens gaan deze kinderen naar groep 1 en groep 2. Deze kinderen hebben dus meer dan 2 kleuterjaren onderwijs op onze school.

 

U begrijpt natuurlijk wel dat dit beleid op papier is en dat we de geldende richtlijnen (o.a. van de inspectie) volgen, maar we blijven in eerste instantie kijken naar de ontwikkeling van uw kind. Is het kind eraan toe om door te stromen naar groep 2 of kan het kind beter nog een jaartje sterker worden in groep 1. We zullen dit middels ons leerlingvolgsysteem kritisch blijven volgen en met u bespreken.

We zijn er allemaal bij gebaat dat het kind zich kan blijven ontwikkelen. Het ene kind kan doorstromen in minder dan 2 jaar tijd en een ander kind heeft misschien wel drie jaar nodig voordat het toe is aan groep 3.

In principe verandert er dan ook weinig op onze school, behalve dan dat het kan zijn dat kinderen in minder dan 2 jaar doorstromen naar groep 3. In de praktijk volgen de kinderen de jaren kleuteronderwijs die ze nodig hebben. Onze leerkrachten zijn capabel om dit in te schatten en met u te bespreken.

Hierbij hanteren we een verwachtingskaart in groep 1 en de februariscreening in groep 2. Beide instrumenten worden met ouders besproken.

Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerkracht of de directie.

 

Ziek… en toch onderwijs

Als blijkt dat uw kind door ziekte lange tijd niet naar school kan komen, dan is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten.

Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van de schooladviesdienst Venlo Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij / zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs, maar wij vinden minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de leerkracht en de kinderen in de groep.

Meer informatie nodig? Deze treft u aan op de website van Ziezon, het landelijke netwerk (www.ziezon.nl), het landelijke netwerk “Ziek Zijn en Onderwijs”, of bij de schooladviesdienst Venlo.

Website: http://www.bco-onderwijsadvies.nl/

   Ziek... en toch school

 

 Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen

Samen werken we aan onderwijs dat zo goed mogelijk past bij elk kind. We proberen rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Dat hoort bij zorgverbreding, dat hoort bij onderwijs op maat. Ook op onze school heeft dit een belangrijke plaats ingenomen en is herkenbaar geworden in activiteiten van alle dag.

Het kan immers gebeuren dat het moeilijk gaat met uw kind op school. Wellicht dat uw kind dan extra begeleiding nodig heeft. We hebben er dan ook voor gekozen om leerlingen enkele malen per week zelfstandig te laten werken aan leertaken. Dit geeft de leerkracht ruimte om meer aandacht te geven aan die kinderen die het nodig hebben. Door ermee te praten en ernaar te luisteren. Door samen te werken met een of enkele kinderen, speciale leertaken uit te zoeken en uit te leggen. Soms schakelt de leerkracht de hulp in van de Interne Begeleider. Samen kijken zij hoe het kind verder geholpen kan worden.

Op onze school maken wij gebruik van het management,- en leerlingvolgsysteem Dotcomschool i.c.m. het Cito leerlingvolgsysteem. Voor onze leerlingen uit de groepen 1-2 gebruiken we het OVMJK (een leerlingvolgsysteem voor kinderen uit groep 1-2) .

Alle systemen helpen de leerkrachten om elk kind over een langere periode te volgen. Gaat hij of zij wel voldoende vooruit? Is er sprake van stilstand of zelfs achterstand? De aanwijzingen die het systeem geeft helpen de leerkracht om het kind gericht verder te helpen.

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen,gebruiken we op de Wouter het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorende toetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. In deze folder van Cito is voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen (vanaf aankomende schooljaar gaan we werken met de niveau-indeling  I t/m V) .

Ook op sociaal-emotioneel gebied volgen wij onze leerlingen. Dat doen we met Viseon. Dit leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling is ook van Cito en geïntegreerd in het totaalpakket met de volgsysteem van de vakgebieden.

Alle gegevens houden wij bij in een papieren leerlingendossier en digitale dossier. Deze gegevens gaan elk jaar mee naar de nieuwe leerkracht.

 

Voor een extra intensieve begeleiding schakelt de interne begeleider de hulp in van het Schooladviesdienst Venlo. Regelmatig heeft zij een gesprek met een vaste medewerker van deze dienst, zodat er meteen hulp ingeschakeld kan worden als dat nodig is.

Indien er een onderzoek dient plaats te vinden door een instantie van buiten de school, wordt u uiteraard altijd hiervan op de hoogte gesteld. U dient zelfs voor zo’n onderzoek uw toestemming te verlenen.

 

Ouders hebben recht op inzage in het onderwijskundig dossier van hun kind(eren). Indien u hier gebruik van wenst te maken dient u contact op te nemen met de directeur van de school.

 

 

 Kinderen met lees- en spellingproblemen 

De interne begeleiders van de basisscholen van Dynamiek Scholengroep hebben, met ondersteuning van de schooladviesdienst Venlo de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen. Dit heeft geleid tot een werkwijze, die geldt voor alle scholen van ons schoolbestuur. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, een uitgave van het Expertisecentrum Nederlands te Nijmegen de leidraad voor de school.

 

Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden zijn:

·         Op onze school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met problemen bij lezen en taal.

·         Als bij uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, worden door onze school, volgens afgesproken criteria, handelingsplannen opgezet die vervolgens in een dossier opgenomen worden. De ib-er beoordeelt dit samen met de orthopedagoog. Als zij tot de conclusie komen dat de leerling extra hulp nodig heeft op lees- en taalgebied, dan wordt de leerling behandeld als zou hij/zij een dyslexieverklaring hebben. Onze school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden. Vanaf de start van dit traject wordt u als ouder bij de ontwikkelingen betrokken.

·         Mocht blijken dat een leerlingen dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden van de school overstijgt, dan kan de ouders geadviseerd worden om voor behandeling een beroep te doen op de vergoedingsregeling van uw zorgverzekeraar. Deze regeling wordt stapsgewijs ingevoerd t/m 2013.

Vanaf kalenderjaar 2013 voor alle kinderen vanaf 7 jaar.

·         Indien u als ouder om persoonlijke redenen het toch wenselijk vindt een dyslexieonderzoek te laten doen, zijn de kosten daarvan voor rekening van uzelf. Onze school erkent alleen de onderzoeken gedaan door gezondheidspsychologen en daartoe erkende instellingen, conform het dyslexieprotocol.

 

 

 Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Naast kinderen met leerproblemen zijn er natuurlijk ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een geheel andere problematiek. We vinden het belangrijk dat ook deze kinderen uitgedaagd blijven worden en op hun niveau aangesproken worden. Veel is natuurlijk al op te lossen door bij je organisatie rekening te houden met deze groep kinderen. Zij hoeven bijvoorbeeld al niet de volledige instructie mee te volgen. Ook kan er vooraf getoetst worden, waardoor kinderen niet de stof hoeven in te oefenen die ze al beheersen.

Daarnaast moeten zij voldoende geprikkeld worden om te leren leren, om te gaan met moeilijke vraagstukken e.d.

Als school zijn we zoekende. De organisatie is dusdanig dat we tegemoet kunnen komen aan hun geringe behoefte aan instructie. We hebben op rekengebied ook voldoende uitdagend verrijkingsmateriaal.

De komende periode gaan we aan de slag om het aanbod te vergroten, maar ook de begeleiding te verbeteren. We stappen, net als alle scholen binnen Dynamiek, over op het gebruik van het handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd te screenen. Hierdoor kunnen we vaststellen of kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en samen met ouders zoeken we dan naar een passend programma voor hen.

Soms kiezen we voor het versneld doorlopen van de basisschool (bijvoorbeeld een jaargroep overslaan). Hier zijn we echter terughoudend in, omdat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling moet passen bij een dergelijke stap.

Vast beleid voor alle kinderen die meerbegaafd zijn, kunnen we niet maken. Elk kind is namelijk verschillend en vraagt een andere aanpak/begeleiding.

In het document “beleid kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong” beschrijft Dynamiek Scholengroep, en dus ook De Wouter, welke ontwikkelingen de komende jaren ingezet gaan worden. Dit document is op school aanwezig.

 

 Huiswerk

In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt huiswerk meegegeven. Dit betreft in de groepen 5 en 6 incidenteel huiswerk. De groepen 7 en 8 krijgen regelmatiger huiswerk mee. Hiervoor hebben de kinderen een huiswerkkaart. Hierop wordt vermeld wanneer het huiswerk opgegeven is, wanneer het klaar moet zijn en wat het eventuele punt is.

Natuurlijk letten we op de hoeveelheid van het te maken en/of te leren huiswerk en geldt ook voor de kinderen: vakantie = vakantie.

Een goede planning van het huiswerk is belangrijk en bovendien moet ook het leren van een proefwerk worden geleerd. Ouders spelen hierbij wederom een grote rol, vooral als het gaat om het begeleiden en stimuleren van hun kind bij dit leren.

In de groepen 7 en 8 speelt ook de voorbereiding op het voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Daar wordt immers een grote zelfstandigheid van de leerlingen verwacht met betrekking tot het verwerken van de aangeboden leerstof en de planning daarvan.

Als een kind niet in de gelegenheid is geweest om het huiswerk te maken (bijvoorbeeld door ziekte), dan volstaat een briefje van de ouders. In alle andere gevallen levert het niet op tijd inleveren van huiswerk een signaal naar de ouders op.

 

 

 De overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor de kinderen een hele overgang van een vertrouwde omgeving naar een grote school in een andere plaats.

In oktober / november vindt er op school een voorlichtingsavond plaats voor kinderen en ouders, waar collega’s uit het voortgezet onderwijs uitgebreid informatie komen geven over het voortgezet onderwijs. Tijdens een persoonlijk gesprek voor het eerste rapport in groep 8 stippelen we gezamenlijk al een lijn uit van de keuzemogelijkheden van uw kind. In februari / maart geeft de school haar definitief advies. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende zijn periode op school behaald heeft.

Uit de Cito-toetsen en uit gegevens van ons leerlingvolgsysteem heeft de groepsleerkracht een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind gekregen. Verder spelen natuurlijk werkhouding en interesse van het kind een heel voorname rol bij de advisering.

 

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan. In maart dienen ouders vervolgens zelf hun kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Van de basisschool ontvangen ouders ook een onderwijskundig rapport dat ze bij de aanmelding dienen te overleggen (zo´n rapport ontvangen ouders ook als hun kind overstapt naar een andere basisschool of een basisschool voor speciaal onderwijs).

Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Oud leerlingen worden ook gedurende het eerste jaar in het vervolgonderwijs met de mentor van de brugklassers besproken. Hieruit is voor ons af te leiden of de advisering achteraf al dan niet juist is geweest.

 

 Verslaggeving naar ouders

Als ouder heeft u er recht op om te weten hoe het met uw kind gaat. Wij doen dan ook ons best u op de hoogte te houden.

·         Regelmatig krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de schriften mee naar huis. U kunt het werk dan rustig bekijken en bespreken met uw kind;

·         In de hogere groepen hanteren de leerlingen een huiswerkkaart.

·         De groepen 2 t/m 8 op basisschool “de Wouter” ontvangen met regelmaat een rapportage. Voor de precieze data verwijzen we graag naar onze schoolagenda (isy-school).

·         In het najaar en het voorjaar zijn er naar aanleiding van de rapporten oudergesprekken. U bent dan in de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind de vorderingen te bespreken. Ook de interne begeleider en de directie van de school zijn op één van deze tijdstippen aanwezig. Met de directie van “de Wouter” kunt u tijdens schooluren een afspraak maken.

Ook bij het laatste rapport bieden wij ouders de mogelijkheid de leerkracht van hun kind(eren) te spreken. Dit gebeurt dan op initiatief van de ouders en/of de leerkracht.

 

De leerkracht van uw kind zal u tijdig informeren indien het op school minder goed gaat. Natuurlijk informeren wij ouders ook als uw kind meer aankan dan de aangeboden leerstof. Ook u kunt contact opnemen met de groepsleerkracht en in een gesprek dingen vertellen die hij of zij moet weten van thuis. Aarzel niet om dat te doen. Overleg tussen leerkracht en ouders is in het belang van uw kind. Samen kunnen wij meer doen!

 

 

Op onze school kennen we geen “spreekuur”. Na schooltijd kunt u ons altijd aanspreken. Als op een bepaald moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg zou staan, wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt. De directie  en de intern begeleider van de school kunt u onder schooltijd het beste bereiken op maandag en donderdag.