Visie , missie en identiteit

Missie

Elke school in ons land heeft zich te houden aan de uitgangspunten en doelstellingen die voortvloeien uit de Wet Primair Onderwijs en dient:

“goed onderwijs bieden aan zoveel mogelijk kinderen”.

Maar binnen deze kaders kan elke school zelf accenten leggen.

Wij willen een spelende, lerende school zijn waar de totale ontwikkeling van de kinderen voorop staat. In een sfeervolle, geborgen en leerbare omgeving en vanuit een gevoel van veiligheid en welbevinden moet het kind zich kunnen ontplooien.

Het voordeel van een kleine dorpsschool is dat iedereen elkaar kent. Dit aspect benutten we als het gaat om welbevinden en sociale controle.

In onze ogen kan een kind zich pas ontwikkelen als hij/zij met een plezierig gevoel en in volledige vrijheid ons schoolplein op komt lopen. Eenmaal binnen onze poort moet de school  zo uitdagend zijn dat elk kind vanuit een natuurlijke drang en betrokkenheid wil leren. Een ander belangrijk aspect in ons onderwijs is het omgaan met verschillen, met als uitgangspunt dat er altijd ontwikkeling is.

Daarnaast zien wij het als een belangrijke taak om kinderen voor te bereiden op de samenleving waarin ze leven. Deze multiculturele samenleving, vraagt mensen die keuzes kunnen maken, kunnen samenwerken en communiceren, maar ook zelfstandig kunnen functioneren.

Ons onderwijs moet kinderen hierin op weg helpen en hen voldoende bagage meegeven, zodat zij zich in de toekomst kunnen doorontwikkelen.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Dit bereiken we door kinderen op hun eigen niveau te laten ontwikkelen en kinderen het gevoel te geven dat ze gezien, gewaardeerd en gehoord worden.

In dit kader is het belangrijk dat er een doorgaande lijn is waarin ontwikkeling van het kind, maar ook van ons onderwijs mogelijk is.

Ontwikkelingen die we de komende jaren inzetten passen bij de volgende 5 kernbegrippen:

  • Welbevinden;

Kinderen voelen zich thuis, hebben het gevoel gehoord en gezien te worden en kunnen zichzelf zijn. Met dit in ons achterhoofd werken we dagelijks met onze kinderen. Wanneer we in veiligheid en vertrouwen naar school gaan, is de basis aanwezig om van hieruit tot ontplooiing te komen.

  • Kinderen leren leren;

Door samen te werken leren we van, door en met elkaar en benutten we elkaars kwaliteiten. Coöperatief leren is hier een uitwerking van. Interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht bepaalt de kracht van ons onderwijs. Ook kinderen leren om zelfstandig problemen op te lossen en te leren is een belangrijk aspect van ons onderwijs. Een ander aspect is het leren zelfstandig te werken. Hoge eisen aan je werk stellen en zelfstandig plannen zijn aspecten die veel kinderen moeten leren.

  • Passend Onderwijs;

Ieder van ons heeft kwaliteiten en mogelijkheden. Het is aan ons om deze te zien, te benutten en elkaar daarvan te overtuigen. Voor elk kind moet plaats zijn.

  • Betrokkenheid;

Als we het nut inzien waarom we iets doen en dit past in de belevingswereld waarin we verkeren, ontstaat een situatie waarin betrokkenheid de basis is voor optimale ontwikkeling.

  • Resultaatgericht werken

Uit elk kind moet het maximaal haalbare gehaald worden zonder dat het kind zich hierbij ongelukkig voelt. Ditzelfde geldt voor de groep als totaal. De focus op resultaten en de analyse van behaalde resultaten moet dit bewerkstelligen.

Middels intensieve contacten die we onderhouden met de ouders, als meest belangrijke personen in het leven van het kind, zoeken we naar mogelijkheden om het kind de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.

Het kind moet zich competent voelen en zelfsturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces. Kennis is overal en kinderen leren en ontwikkelen zich binnen en buiten de school.

Ons onderwijs is ingebed in een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen en worden uitgedaagd tot actieve betrokkenheid.

De Wouter streeft ernaar om alle Americaanse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Wij hebben een zorgstructuur ingericht die erop gericht is om elk individueel kind te volgen en, waar nodig, extra te begeleiden.

Indien wij tegen grenzen aanlopen, wordt externe expertise ingeschakeld. In overleg met ouders wordt gekozen voor de beste oplossing voor het kind.

De groepsgrootte, de hoeveelheid zorgleerlingen in één groep, de mogelijkheden van de leerkracht/school zijn allen aspecten die bepalen of een zorgleerling bij ons verder tot ontwikkeling kan komen.

Niet alle leerlingen met een specifieke zorgbehoefte kunnen binnen de scholen van Dynamiek Scholengroep begeleid worden. Voor die groep leerlingen zal Dynamiek Scholengroep voor passend onderwijs op een andere school zorgen.

Naast de school is er een scala van instanties die ook betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De school vormt met deze partners een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar. Dit geldt dus voor de kinderen die al op onze school zitten, maar ook voor kinderen die zich nieuw aanmelden op school.

Onze school is niet alleen de plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar ook nemen wij een belangrijke plek in America in. Het is een ontmoetingscentrum waarin uitingen van het maatschappelijk leven tot uitdrukking komen en op deze wijze zorgt de school mede voor sociale samenhang.

Populatie

De meeste gezinnen bestaan uit vader, moeder en kinderen. Natuurlijk hebben we ook een aantal eenoudergezinnen. Dit aantal loopt geleidelijk wat op. Verder kunnen we zeggen dat de meeste gezinnen een vrij stabiele basis vormen voor kinderen waar de opvoeding voor kinderen in orde is. In een aantal gevallen stagneert dit. Hier komt thuisbegeleiding aan te pas. Deze begeleiding is in de meeste gevallen op initiatief van ouders opgepakt. Sinds 2010 hebben we schoolmaatschappelijk werk “in huis”, waardoor ouders ook, laagdrempelig, met opvoedingsvragen op school terecht kunnen.

We merken dat de economische recessie een aantal ouders hun baan gekost heeft. Dit houdt in dat daardoor natuurlijk enige druk/stress ontstaat. Tot dusverre heeft dit nog niet tot vervelende situaties geleid. We merken wel dat daardoor het gebruik van de tussenschoolse opvang teruggelopen is.

In dit agrarische gebied hebben een aantal ouders een eigen agrarisch bedrijf. Toch werkt het merendeel van de ouders buiten America. Bijna alle gezinnen bestaan uit tweeverdieners. Het leerlingaantal op de Wouter loopt sterk terug. Dit heeft consequenties voor de schoolorganisatie. In het schooljaar 2010-2011 zijn we al van 8 naar 7 groepen terug gegaan. In het komende schooljaar gaan we van 7 naar 6 groepen terug. Dit betekent dat we ons moeten bezinnen over de organisatie en de manier van lesgeven in de groepen.

Doordat er ruimtes in school vrij komen biedt dit wel mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het kindcentrum in America. Zo is sinds september 2010 de peuterspeelzaal al intern gekomen en in de komende jaren staan er ontwikkelingen op het gebied van voor- en naschoolse opvang en kinderopvang op de agenda. Dit biedt volop mogelijkheden om kinderen in een doorlopende ontwikkelingslijn te laten ontwikkelen.

De populatie is vrij normaal en er zijn volgens dit schema weinig kinderen met specifieke problemen. Dit komt niet geheel overeen met onze eigen inschatting. We ervaren namelijk dat we steeds meer kinderen met leerproblemen op school krijgen. Ook is onze ervaring dat onze kinderen een laag instroomniveau hebben wat betreft taalvaardigheid (woordenschat en mondelinge taalvaardigheid). Kinderen groeien op in een omgeving waarin, over het algemeen, weinig aandacht is voor taal en lezen.

Over het doorstromen van de kinderen zijn we tevreden. Kinderen doorlopen de basisschool over het algemeen in 8 jaar. Tevens doubleren er geen kinderen na groep 4.

In groep 1 en 2 wordt kritisch bekeken of kinderen door kunnen stromen of dat een extra kleuterjaar voor een betere basis zorgt. Hier hebben we duidelijke afspraken over. Minder dan 3 % van de kinderen stroomt niet ononderbroken door.

De advisering vanuit groep 8 loopt naar tevredenheid. Het advies vanuit school komt meestal overeen met het Cito-advies. Daar waar dit afwijkt, krijgt het schooladvies de voorkeur. Dit in overleg met de ouders en het kind. Kinderen stromen op het voortgezet onderwijs meestal door op het niveau waarop ze geschat werden. Bij afwijkingen was meestal gedragsverandering de oorzaak.`

We merken dat er een groeiend aantal ouders gebruik maakt van hulp bij de opvoeding. De ontwikkeling van School Maatschappelijk Werk is dan ook een logisch gevolg hiervan. Ouders kunnen, laagdrempelig, gebruik maken van expertise op school. Tevens biedt het de school mogelijkheden om, waar nodig, van gedachten te wisselen met de School Maatschappelijk werkster.

De volledige analyse van onze leerlingenpopulatie ligt op school ter inzage.

Identiteit

De Wouter is een katholieke ontmoetingsschool in het dorp America.

America is een van de dorpen binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Volgens de prognoses krimpt de school de komende jaren richting de 135 kinderen.

Wij staan open voor alle levensopvattingen en bereiden kinderen voor op een multiculturele samenleving. Alle kinderen volgen het gewone lesprogramma. Mocht religieuze overtuiging dit onmogelijk maken, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het bevoegd gezag bepaalt of, en welke vervangende activiteiten, op die momenten worden aangeboden.

Het katholieke van de school uit zich op dit moment in de communie en het vormsel, welke voorbereid worden buiten schooltijd (maar wel op school en in samenwerking met de school), de viering van enkele katholieke feestdagen en het uitdragen van waarden en normen vanuit het katholieke geloof. 

 

We ontwikkelen ons in de richting van een Kindcentrum. Een centrum waarbinnen kinderen zich in een ononderbroken lijn kunnen ontwikkelen. Een centrum ook waar professionals met elkaar samen werken om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Wij werken (of gaan werken) met de vele instanties die, net als u en wij, voor een optimale ontwikkeling van uw kind staan. Zo werken we samen met de GGD, de bibliotheek, de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Waar mogelijk organiseren we gezamenlijke activiteiten en werken we samen op het gebied van overdracht van gegevens. Doel is de ontwikkeling van uw kind goed te laten verlopen en door samenwerking te profiteren van elkaars sterke kanten.

 

De Wouter wordt bestuurd door “Dynamiek Scholengroep”. Deze beheert in totaal 22 basisscholen: scholen uit de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Venray. Deze nieuwe stichting heeft in totaal ongeveer 4000 leerlingen en 350 medewerkers.

De voorzitter van het college van bestuur is dhr. Jan Jenneskens